SANJA VULIĆ: Obrena bi pobijedio i Zmaj od Šipova

SANJA VULIĆ: Obrena bi pobijedio i Zmaj od Šipova

 

BANJA LUKA, 8. jula – Sa­nja Vu­lić, še­fi­ca Klu­ba odbor­ni­ka SNSD-a u Skup­šti­ni gra­da Do­bo­ja za­si­gur­no je je­dno od naj­pre­po­zna­tlji­vi­jih li­ca sa po­li­ti­čke sce­ne u tom gra­du, ali i pred­sta­vni­ka mla­dih u po­li­ti­čkom živo­tu Re­pu­bli­ke Srpske.

Svo­jim dis­ku­si­ja­ma, naj­češ­će odre­đu­je tok skup­štin­skih za­sje­da­nja, ko­je po pra­vi­lu, iz ra­vno­teže izba­cu­ju gra­do­na­čel­ni­ka Obre­na Pe­tro­vi­ća i nje­go­ve naj­bliže sa­ra­dni­ke. Ova mla­da dje­voj­ka uvje­re­na je da će i na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim izbo­ri­ma do­bi­ti po­vje­re­nje bi­ra­ča, te da će ima­ti pri­li­ku da i u na­re­dne če­ti­ri go­di­ne do­pri­no­si u stva­ra­nju bo­ljeg am­bi­jen­ta za život svih gra­đa­na Do­bo­ja.

Ho­će li, na­kon 25 go­di­na vla­da­vi­ne, do­boj­ski SDS na­po­kon u opo­zi­ci­ju?

– Svi­ma su ja­sni i vi­dlji­vi re­zul­ta­ti vla­da­vi­ne SDS-a. Grad Do­boj je od per­ja­ni­ce re­gi­je, pod ru­ko­vod­stvom Obre­na Pe­tro­vi­ća, do­šao na za­če­lje u sva­kom po­gle­du. Oči­gle­dno je, ka­da bi bi­li iole fer izbo­ri, sva­ko bi ga mo­gao po­tu­ći, pa čak i Zmaj od Ši­po­va.

Ka­ko se on­da to­li­ko go­di­na održava na mjes­tu gra­do­na­čel­ni­ka?

– Pe­tro­vić de­fi­ni­ti­vno ni­je ne­ko ko je re­pre­zen­ta­ti­van, ne­ko ko je na­pra­vio bi­lo šta za grad Do­boj, da se može re­ći ,”e, to je os­ta­vio iza se­be, to je nje­go­vih ru­ku dje­lo”, ali je či­nje­ni­ca da će u is­to­ri­ju ući kao čo­vjek ko­ji je naj­po­ve­za­ni­ji sa me­đu­na­ro­dnom za­je­dni­com, ko­ja mu omo­gu­ća­va op­sta­nak sve ove go­di­ne. Po­red fi­nan­sij­skih inje­kci­ja me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce i do­bre ko­mu­ni­ka­ci­je sa Islam­skom za­je­dni­com, tu je i efe­kat krat­ko­ro­čno os­tva­re­nih ci­lje­va, a odno­si se na za­do­vo­lja­va­nje gra­đa­na pred izbo­re bi­lo si­tnim nov­ci­ma, pa­ke­ti­ma po­mo­ći i slično.

Po če­mu se pri­mje­ti da je Do­boj u Za­je­dni­ci tur­skog svi­je­ta?

– Osim si­mo­li­čnog po­niženja gra­đa­na gra­da Do­bo­ja, ni­ka­kve efe­kte od te za­je­dni­ce grad i gra­đa­ni ne­ma­ju. Tre­ba ima­ti u vi­du da je Sta­tu­tom Za­je­dni­ce op­šti­na tur­skog svi­je­ta pre­dvi­đe­no i pla­ća­nje čla­na­ri­ne na go­diš­njem ni­vou, što je do­da­tni na­met za gra­đa­ne Do­bo­ja. Od mi­li­on­skih in­ves­ti­ci­ja ko­je je gra­do­na­čel­nik na­ja­vio, gra­đa­ni ni­su vi­dje­li ni­je­dnu mar­ku.

Na ko­li­ko boš­nja­čkih gla­so­va može ra­ču­na­ti kan­di­dat Sa­ve­za za pro­mje­ne u Do­bo­ju?

– Na ve­li­ku ve­ći­nu boš­nja­čkih gla­so­va, ali ne na sve, jer me­đu Boš­nja­ci­ma ima onih ko­ji mi­sle svo­jom gla­vom i ne slu­ša­ju efen­di­je, po­put Ce­ri­ća i Ka­va­zo­vi­ća.

Pri­mje­ću­je­te li zlo­upo­tre­be grad­skog budžeta u pre­di­zbor­ne svrhe?

– Na­ra­vno, zlo­upo­tre­ba se naj­bo­lje vi­di na kra­ju go­di­ne, ka­da usvo­je­ni budžet ne od­go­va­ra iz­vrše­nju, te na osno­vu re­ba­lan­sa, pre­lo­kaci­je sred­sta­va… Tre­nu­tno je u Do­bo­ju na­ja­ktu­el­ni­ja “ku­po­vi­na”medi­ja, gdje gra­do­na­čel­nik Pe­tro­vić po­tpi­su­je sa­ra­dnju sa svim me­dij­skim ku­ća­ma ko­je ne kri­ti­ku­ju nje­gov rad, za šta iz­dva­ja vi­še od 100.000 ma­ra­ka po ugo­vo­ru.

Ima li Obren Pe­tro­vić svo­je lju­de u opo­zi­ci­onim par­ti­ja­ma?

– Da, nažalost ima u svim par­ti­ja­ma. Pos­to­je par­ti­je u ko­ji­ma Obren Pe­tro­vić ima ja­če upo­ri­šte ne­go u sa­mom SDS-u.

Da li mla­di ima­ju svo­je mjes­to u po­li­ti­ci?

– Mla­di ima­ju svo­je mjes­to u po­li­ti­ci, ali ni za njih, kao ni za os­ta­le, to mjes­to ni­je re­zer­vi­sa­no, već do nje­ga mo­ra­ju do­ći bor­bom. SNSD, ta­čni­je pred­sje­dnik SNSD-a je uvi­jek da­vao pri­li­ku mla­dim lju­di­ma, to se naj­bo­lje vi­di iz skup­štin­skog sa­zi­va iz 2006. go­di­ne, gdje je SNSD imao se­dam po­sla­ni­ka iz re­da mla­dih. Važno je da mla­di lju­di os­ta­nu do­slje­dni po­li­ti­ci SNSD-a, te da oprav­da­ju po­vje­re­nje i pruženu pri­li­ku. Mla­di ni­ka­ko ne smi­ju pos­ta­ti pre­go­va­ra­či za li­čne in­te­re­se, već kre­ato­ri bu­du­ćnos­ti u ko­joj će i sa­mi ži­vje­ti.

Ko­li­ko ste akti­vni u or­ga­ni­za­ci­ji Mla­dih so­ci­jal­de­mo­kra­ta?

– Mo­gu re­ći da sam vrlo akti­vna, jer sam od 15. ma­ja 2005. go­di­ne član SNSD-a i od ta­da sam u ru­ko­vod­stvu MSD-a. Obav­lja­la sam u dva man­da­ta fun­kci­ju se­kre­ta­ra, za­tim pot­pred­sje­dni­ka i tre­nu­tno sam pred­sje­dnik Mla­dih so­ci­jal­de­mo­kra­ta Grad­skog odbo­ra Do­boj. Odbor­nik sam iz re­da mla­dih. Na­ra­vno, akti­vnost se ne ogle­da u fun­kci­ja­ma, već u učeš­ću u akti­vnos­ti­ma, a njih je iza me­ne mno­go, kam­pa­nje od vra­ta do vra­ta, li­je­plje­nje pla­ka­ta, učeš­će u bi­ra­čkim odbo­ri­ma, se­mi­na­ri, edu­ka­ci­je, pro­je­kti, spor­tska ta­kmi­če­nja, druženja…

U po­slje­dnje vri­je­me, žene do­bi­ja­ju svo­je mjes­to u vi­so­koj po­li­ti­ci. Gdje se­be vi­di­te za pet, šest go­di­na?

– Vi­dim se u SNSD-u! Put žena u po­li­ti­ci je ve­oma trno­vit, ali zna­ju­ći ka­kve je sve pri­li­ke SNSD pružio žena­ma, pa i me­ni li­čno, si­gur­na sam da će žene, a me­đu nji­ma i ja, i u na­re­dnim go­dna­ma, u ime SNSD-a, bi­ti na od­go­vor­nim po­zi­ci­ja­ma u RS, ali i u BiH, ako je ta­da bu­de bi­lo.

R. RA­ŠTA­NIN – NARODNE NOVINE