ramici

BANJA LUKA, 08. oktobra – Grad Banja Luka raspisao je danas javni oglas za prodaju pokretne imovine-mašinske opreme i montažnog objekta u Poslovnoj zoni „Ramići-Banja Luka“, pribavljanjem pisanih ponuda. Ukupna početna cijena opreme i objekta je 65.033 KM.

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica, koja dostave ponude, poštom ili neposredno na protokol Gradske uprave, do 24. oktobra, kada je u 12 časova zakazano javno otvaranje ponuda.

Ponude sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na protokol Gradske uprave, kancelarija broj 14,  u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu pokretne imovine – mašinske opreme i montažnog objekta u Poslovnoj zoni „Ramići-Banja Luka“ – ne otvaraj“, sa naznačenim kontakt telefonom ponuđača na zadnjoj strani koverte, na adresu Gradske uprave, Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje (Trg srpskih vladara broj 1), u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoji strateško planiranje – Odsjek za saradnju sa investitorima i poslovnu zonu, ulica Kralja Alfonsa XIII broj 1, telefon: 051/220-280, kontakt osoba: Zoran Janjuš, telefon: 065/537-406 i Milojko Ševa, telefon: 065/540-952.

Kompletan spisak pokretne imovine koja je ponuđena na prodaju, možete pogledati ovdje.

(Banjaluka.net)