​Čitaoci sajta koronavirususrpskoj.com svakodnevno postavljaju pitanja iz različitih oblasti, a pravovremene i tačne odgovore pripremaju nadležna ministarstva i institucije Vlade.

Pozivaju sve one koji imaju nedoumice u vezi sa novonastalom situacijom, da pišu na adresu info@koronavirususrpskoj.com, a neka od najčešćih pitanja i odgovore koja su pristizala na adresu Ministarstva finansija Republike Srpske, pročitajte u nastavku:

Koje mjere su obuhvaćene Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 koja je stupila na snagu 11. aprila 2020. godine?

Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama objavljenom u Službenom glasniku br. 35/20 dana 10. aprila 2020. godine utvrđuju se poreske mjere za vrijeme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 s ciljem smanjenja nelikvidnosti poreskih obveznika uzrokovane navedenim stanjem.

Prema Uredbi, poreski obveznici koji imaju poteškoće u poslovanju, a ne izmire obaveze po osnovu poreza na dobit, poreza na dohodak, te naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019. godinu mogu do 30. juna 2020. godine Poreskoj upravi podnijeti zahtjev za plaćanje ovih obaveza u ratama do kraja 2020., uz koji prilažu izjavu o poteškoćama u poslovanju. Zahtjev sa izjavom podnosi se najkasnije do 30. juna 2020. godine.

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 35/20, 10.04.2020. godine, a njenim stupanjem na snagu prestala je da važi Odluka Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-930/20 od dana 26.03.2020. godine koja je sadržala dio mjera za saniranje posljedica novog korona virusa. Poreski obveznici koji su u skladu sa tom Odlukom podnijeli pisanu izjavu, nisu u obavezi da ponovo podnose zahtjev za plaćanje ovih obaveza u ratama i izjavu o poteškoćama u poslovanju.

Kakvu pomoć može da očekuje preduzeće ili samostalni preduzetnik koji je imao poteškoća u radu usljed ekonomskih posljedica prouzrokovanih novim virusom korona u Republici Srpskoj ili je bio onemogućen da radi zbog mjera koje su donesene u vezi sa suzbijanjem nastale pandemije?

Uredbom sa zakonskom snagom, u članu 12, definisano je da će poslodavcima, pravnim licima i preduzetnicima i za obaveze po osnovu doprinosa lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti kojima je odlukom štabova za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, sredstva za plaćanje poreza i doprinosa u skladu sa Zakonom o doprinosima i Zakonom o porezu na dohodak za mart 2020. godine za isplaćene plate, biti obezbijeđena iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

Poslodavci i lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, koji ispunjavaju pomenute uslove, podnose Poreskoj upravi Republike Srpske pismenu izjavu sa zahtjevom za saniranje posljedica izazvanih virusom korona najkasnije do 11. maja 2020. godine za mart 2020. godine.

Poreska uprava Republike Srpske na osnovu mjesečne prijave poreza po odbitku, izjave poreskog obveznika i spiska pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti dostavlja Ministarstvu finansija podatke o pojedinačnim i ukupnim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za mart 2020. godine. Kamata na kašnjenje u plaćanju obaveza se ne obračunava.

Da li će i preduzeća koja su usljed posljedica pandemije ostali bez sirovina i bez tržišta biti obuhvaćena mjerama sanacije?

Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica novog korona virusa propisuje se i takva situacija. U Članu 13. navodi se da je zaposlenim kod pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično) isplatiće se iznos najniže plate, utvrđen Odlukom Vlade Republike Srpske o iznosu najniže plate, “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 3/20), i na tu najnižu platu obračunaće se i uplatiti doprinosi za april 2020. godine.

Takođe, nosiocima samostalne djelatnosti koji tu djelatnost obavljaju kao osnovnu, a kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično), isplatiće se iznos najniže plate, “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 3/20, i na tu najnižu platu obračunaće se i uplatiti doprinosi za april 2020. godine.

Poslodavci i nosioci samostalne djelatnosti, koji ispunjavaju uslove propisane ovim članom, podnose Poreskoj upravi Republike Srpske pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate najkasnije do 10. juna 2020. godine za april 2020. godine.

Sredstva za isplatu biće obezbijeđena iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

Koje su obaveze kada je u pitanju prijava i plaćanje poreza na dobit?

Za poreske obveznike koji su u skladu sa članom 34. stav 3. i članom 38. Zakona o porezu na dobit (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 94/15, 1/17 i 58/19) obavezni da podnesu poresku prijavu za 2019. godinu najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2019. godinu produžava se do 30. aprila 2020. godine.

Rok za plaćanje poreza na dobit za 2019. godinu, utvrđen na osnovu godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2019. godinu, produžava se do 30. juna 2020. godine.

Poreski obveznici koji imaju poteškoće u poslovanju, a obaveze ne izmire do 30. juna 2020. godine, mogu Poreskoj upravi podnijeti zahtjev za plaćanje ovih obaveza u ratama do kraja 2020. godine, uz koji prilažu izjavu o poteškoćama u poslovanju.

Zahtjev i izjava se podnose najkasnije do 30. juna 2020. godine.

Kamate na obaveze plaćene u ratama ne obračunavaju se.

Koji su rokovi za poresku prijavu poreza na dohodak i rok za plaćanje?

Za poreske obveznike koji su u skladu sa članom 60. Zakona o porezu na dohodak (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/15, 5/16, 66/18 i 105/19) obavezni da podnesu poresku prijavu za 2019. godinu najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2019. godinu produžava se do 30. aprila 2020. godine.

Poreska prijava malog preduzetnika za 2019. godinu, takođe se podnosi do 30. aprila 2020. godine.

Rok za plaćanje poreza na dohodak, po godišnjoj poreskoj prijavi za porez na dohodak za 2019. godinu, produžava se do 30. juna 2020. godine.

Poreski obveznici koji imaju poteškoće u poslovanju, a obaveze ne izmire do 30. juna 2020. godine, mogu Poreskoj upravi podnijeti zahtjev za plaćanje ovih obaveza u ratama do kraja 2020. godine, uz koji prilažu izjavu o poteškoćama u poslovanju.

Zahtjev i izjava se podnose najkasnije do 30. juna 2020. godine.

Kamate na obaveze plaćene u ratama ne obračunavaju se.

Za poreske obveznike kojim je u skladu sa članom 21. Zakona o porezu na dohodak (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/15, 5/16, 66/18 i 105/19) za 2020. godinu odobren status malog preduzetnika godišnji porez ne može biti manji od 240 KM.

Ukoliko preduzeće ima rješenje o odgođenom plaćanju poreskog duga i poteškoće u izvršavanju poreskih obaveza, a ne posluje ili mu je poslovanje ograničeno zbog posljedica izazvanih pojavom novog korona virusa, da li se i kome trebaju obratiti?

Poreskim obveznicima koji obavljaju djelatnosti kojim je zabranjen i ograničen rad, te smanjena poslovna aktivnost u uslovima vanredne situacije i vanrednog stanja i koji imaju odobreno odgođeno plaćanje poreskog duga, u skladu sa Zakonom o odgođenom plaćanju poreskog duga, Ministarstvo finansija, odnosno Poreska uprava za vrijeme vanredne situacije i vanrednog stanja po službenoj dužnosti ne ukida rješenje o odgođenom plaćanju poreskog duga.

Za vrijeme trajanja vanredne situacije i vanrednog stanja produžava se vrijeme za koje je poreskom obvezniku iz stava 1. ovog člana odobreno odgođeno plaćanje poreskog duga, te se za taj period ne obračunava kamata, počevši od rate koja je dospijevala u martu 2020. godine.

Za ostvarivanje prava poreski obveznici koji usljed mjera za sprečavanje širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju dužni su da Poreskoj upravi Republike Srpske, odnosno Ministarstvu finansija podnesu, uz zahtjev, i pismenu izjavu o poteškoćama u poslovanju.

Koji je rok za plaćanje poreza na nepokretnosti u Republici Srpskoj?

Član 9. Uredbe o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica prouzrokovanim novim korona virusom uticao je i na pomjeranje rokova za plaćanje poreza na nepokretnosti.

Poreska uprava izdaće poreske račune za porez na nepokretnosti najkasnije do 30. juna 2020. godine.

Rok za plaćanje prvog dijela poreza na nepokretnost za 2020. godinu produžava se do 30. septembra 2020. godine, a rok za plaćanje drugog dijela poreza produžava se do 31. decembra 2020. godine.

(Nezavisne)