garaze

BANJA LUKA, 25. septembra – Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje raspisuje oglas o davanju u zakup garaža putem prikupljanja pismenih ponuda (prvo i drugo javno oglašavanje).

Predmet oglasa su 54 garaže, a na oglas se mogu prijaviti sva fizička i pravna lica, osim lica koja nisu u cijelosti izmirila obaveze po osnovu zakupa i komunalne naknade prema Gradu.

Izdavanje u zakup putem prikupljanja pismenih ponuda može se izvršiti samo ako su prispjele najmanje dvije ponude koje ispunjavaju uslove oglasa za istu garažu. Ako nisu podnesene najmanje dvije pismene ponude koje ispunjavaju uslove oglasa, komisija oglašava izdavanje u zakup neuspjelim i o tome obavještava ponuđače.

Oglas je otvoren do 16. oktobra 2019. godine, do 11.00 časova, a svi zainteresovani  dokumentaciju dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol Gradske uprave, kancelarija 14, za svaku garažu posebno.

Više o oglasu možete pogledati OVDJE.

(Banjaluka.net)