Zbog povećanih količina krupnog otpada koje građani odlažu uz kontejnere, stvarajući divlje deponije, Odjeljenje za komunalne poslove će akciju proljećnog uređenja i čišćenja grada organizovati ranije nego prethodnih godina.

Načelnik Odjeljenja za komunalne poslove Petar Bilčar kaže da je ova odluka uslijedila poslije vandredne kontrole čišćenja grada, koju je naložio gradonačelnik Igor Radojičić.

banjaluka-12-440x315

Foto: N.N.

“Tokom vanredne kontrole prošle sedmice, utvrdili smo da su oko kontejnera odložene veće količine kabastog otpada. Iz tog razloga, predloženo je da se odmah po završetku rada zimske službe organizuje ovogodišnje proljećno uređenje grada. Takođe, prijedlog je da akcija traje duže nego ranijih godina, kako bi građani imali mogućnost da na propisan način odlože kabasti otpad”, kazao je Bilčar.

On je precizirao da će akcija uređenja trajati u periodu od 18. marta do 14. aprila, te da će gradske vlasti nabaviti i nove količine kontejnera, kako bi se javna higijena u gradu održala na zadovoljavajućem nivou.

“Grad se sve više širi i postoji potreba za dodatnim kontejnerima i korpama za odlaganje otpada. Prošle godine smo u saradnji sa „Čistoćom“ i Fondom za zaštitu životne sredine nabavili 230 novih kontejnera, koji su raspoređeni na gradskom području. Ovdje je potrebno naglasiti i obavezu investitora, koji su dužni da za novosagrađene objekte nabave posude za komunalni otpad”, kazao je Bilčar.

Tokom vanrednih kontrola odvoza kućnog otpada, evidentirana je i pojava da na kontejnerskim mjestima nakon pražnjenja kontejnera ostaje određena količina sitnog otpada. Po izvještaju resornog odjeljenja, „Čistoći“ će biti predloženo da angažuju dodatne radnike, koji bi prilikom pražnjenja kontejnera čistili ovaj otpad uz kontejnere.

Kada je riječ o ručnom čišćenju grada, utvrđeno je da je na tim poslovima radnim danom angažovano 35 radnika u dvije smjene.

“U kontroli je utvrđeno da se radnici pridržavaju rasporeda i da su prisutni na terenu. Postoji potreba da u nekim većim mjesnim zajednicama, poput Starčevice, bude angažovan i veći broj ovih radnika”,  navodi se u izvještaju o obavljenoj kontroli čišćenja grada.

Konstatovano je i da je dosta kontejnera oštećeno, te uočena pojava otuđivanja točkića na potpuno novim kontejnerima.

“Što se tiče higijene van urbanog područja grada zabilježeno je da se na pojedinim mjestima pored kontejnera stvaraju divlje deponije, te je izdat veći broj naloga za uklanjanje tog otpada. Na nekim autobuskim stajalištama zbog nepostojanja posuda za odlaganje nalazi se određena količina sitnog otpada koji je potrebno ukloniti. Na putnim pravcima van urbanog područja grada takođe je prisutna veća količina posipnog materijala na kolovozu, zbog čega je naloženo uklanjanje”, stoji u izvještaju resornog odjeljenja.

U izvještaju je posebno naglašen problem sa održavanjem javne higijene nekadašnje poslovne zone „Čajevec“, a za koji je u posljednje vrijeme pristigao veliki broj primjedbi građana.

“Za predmetni obuhvat nije još usvojen regulacioni plan. Poznato je da Grad ne raspolaže javnim površinama u ovom obuhvatu, a samim tim nema ni mogućnost preduzimanja mjera na čišćenju. Prema informacijama iz „Čistoće“, dio preduzeća na ovoj lokaciji imaju ugovor za odvoz otpada samo za objekte, dok ostale površine u kompleksu koje se vode na privatnim licima nemaju ugovor o čišćenju i održavanju”, navode iz Odjeljenja za komunalne poslove.

Pranje ulica

Prema izvještaju Odjeljenja za komunalne poslove, na dnevnom pranju saobraćajnih površina radile su dvije cisterne, i to uglavnom u  centru grada, kada su vremenske prilike to dozvoljavale. Noćno pranje ulica nije rađeno zbog niskih temperatura. Poslovi na pranju ulica se inače ne obavljaju prije završetka poslova zimske službe, ali je u skladu sa vremenskim prilikama i ukazanom potrebom, odnosno zbog velike količine posipnog materijala na ulicama, izdat nalog da se izvrši vandredno pranje ulica.

(https://www.banjaluka.com/drustvo/proljecno-uredjenje-banjaluke-pocinje-18-marta/)